Končí dvouletý projekt Interaktivní metodou výuky

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Interaktivní metody výuky, Vydáno dne: 04. 03. 2012

V březnu 2012 se na Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice uzavře dvouletý projekt Interaktivní metodou výuky k rozvoji komunikačních dovedností žáků (PROJEKT CZ/1.07/1.1.06/02.0041). Škola obdržela celkem 3 670 039 Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR).

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro dosažení nejvyššího možného vzdělání žáků prostřednictvím ICT pro žáky i učitele a zavedení nových modulových předmětů s důrazem na mezipředmětové vazby. K naplnění cílů projektu vedly hlavní klíčové aktivity: využívání ICT ve výuce, rozvoj komunikačních dovedností žáků, podpora a rozvoj environmentální výchovy, pilotní ověření, realizace výuky a závěrečné zhodnocení. Do pilotního ověření klíčových aktivit a samotné realizace výuky dle inovovaného školního vzdělávacího programu se zapojilo 920 mnichovických žáků a bylo proškoleno 16 pedagogů.

 V průběhu projektu byla škola dovybavena interaktivními tabulemi, notebooky pro učitele, interaktivními výukovými učebnicemi. Pedagogové byli proškoleni pro práci s digitálními technologiemi tak, aby sami mohli vytvářet nové metodické materiály. Byla vybudována školní multimediální knihovna.

 Vyučující absolvovali několik školení v aktivních metodách vedoucích k rozvoji komunikačních a čtenářských dovedností. Byly vytvořeny metodiky k výukovým programům v rámci českého a anglického jazyka a mediální výchovy. Všichni žáci se zúčastnili několika celoškolních projektových dnů, např. Stávám se čtenářem.

V rámci klíčové aktivity na podporu a rozvoj environmentální výchovu došlo k inovaci průřezového tématu ve školním kurikulu v oblasti třídění odpadů. Žáci analyzovali ekologický stav školy a navrhli možnosti zlepšení. Byla zřízena nová místa ke třídění odpadů včetně lisovačů na plasty a sestaven školní ekotým.

Díky zapojení do projektu získali žáci příležitost pracovat s moderními komunikačními a informačními technologiemi. Učitelé si zvýšili svou osobní kvalifikaci ve znalostech a dovednostech v oblasti ICT a moderních forem výuky.

Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice se tak zařadila mezi moderní školy 21. století.