Prevencí ke zdravému životnímu stylu na naší škole

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Ze života školy, Vydáno dne: 17. 11. 2015

18. listopadu opět začínáme s preventivními programy ve třídách.

V loňském školním roce jsme navázali spolupráci s říčanskou Cestou integrace, i letos právě tato organizace, vždy s jedním lektorem, program ve třídě, za aktivní účasti třídního učitele, povede.

Preventivní program proběhne z velké části díky poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence v rámci Tematického zadání Podpora primární prevence.

Dlouhodobý program bude probíhat během celého školního roku, půjde o 4 dvouhodinová setkání od 4. do 9. tříd. V omezenější hodinové dotaci letos zapojíme i třetí třídy. První a druhé ročníky mají dostatek prostoru pro osobnostně sociální výchovu a vztahy ve třídě v běžných hodinách se svojí třídní učitelkou.Charakteristika a cíle programů dlouhodobé primární prevence

Programy primární prevence mají za cíl podporu zdravého životního stylu a hodnot, napomáhají lepší kooperaci vztahu ve skupině a lepšímu vzájemnému poznání mezi žáky v rámci jedné třídy. Při interaktivních a skupinových hrách žáci mají možnost přehrát si různé situace, se kterými budou v běžném životě konfrontováni, a naučit se hledat pro ně řešení bez pomocí drog nebo jiných negativních úniků. A dále:

• předcházet problémům spojeným s užíváním návykových látek u osob, které dosud nejsou s drogou v kontaktu,

• předat cílové skupině znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl,

• podporovat cílovou skupinu v tom, aby tyto znalosti, dovednosti a postoje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti,

• seznámit s možnostmi řešení obtížných situací včetně možností, kam se obrátit v případě problému,

• podporovat protidrogové postoje a normy, nabízet zdravé alternativy trávení volného času

• rozvíjet sociální dovednosti - navazování zdravých vztahů, schopnost čelit sociálnímu tlaku, dovednost rozhodovat se samostatně, efektivně řešit konflikty apod.

Rozpis témat podle ročníků:

4. ročník - Sebepoznání - nastavení pravidel komunikace a spolupráce, Komunikace – umět se společně dohodnout, Stravovací návyky – denní režim, Dopravní výchova – správný cyklista

5. ročník -  Vztahy ve třídě – komunikace, spolupráce, respekt, Komunikace, odpovědnost, Záškoláctví, aktivní trávení volného času, Bezpečně po virtuálním světě, prevence netolismu, První pomoc - pitný režim, přehřátí, úžeh, úpal, odřenina, zlomenina, popálenina - základní zdravotní ošetření

6. ročník -  Vztahy ve třídě – prevence šikany, nastavení pravidel spolupráce, komunikace Legální drogy, Ideál krásy

7. ročník - Komunikace - spolupráce – respekt, Bezpečný internet – prevence kyberšikana a netolismu, Nelegální drogy

8. ročník - Zdravé životní hodnoty, hranice, pravidla, mezilidské vztahy, efektivní komunikace, odmítnutí legální/nelegální NL,Dětství – dospívání, Sexualita, partnerství - pohlavně přenosné choroby, HIV/AIDS, antikoncepce, Rizikové sporty – volný čas a adrenalin

9. ročník Multikulturní výchova – prevence xenofobie a rasismu, Právní povědomí – hranice zákona, Noční život – shrnutí rizikových jevů na party – alkohol, drogy, nechráněný sex …

Mgr. Laďka Kočvarová