* ROSa - výroční zpráva o činnosti 2004/2005                Občanské sdružení ROSa Mnichovice
                   Bezručova 346, 251 64 Mnichovice
                 e-mail: rosa.mnichovice@seznam.cz
                             www.zsmnichovice.cz
_____________________________________________
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI, rok 2004/2005
Obsah:
1/ Charakteristika sdružení
2/ Cíle a činnosti sdružení
3/ Finanční zpráva
4/ Závěrečné shrnutí
V Mnichovicích 28.11.2005                      Zpracovala: Margita Valentová,
                                                                                            předsedkyně
                                                                                         Irena Hanušová
                                                                                              pokladník
1/ Charakteristika občanského sdružení ROSa Mnichovice:
ROSa Mnichovice je dobrovolné sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na výchově mládeže při základním školství v Mnichovicích.
Sdružení vzniklo registrací ve smyslu §6 odst.1 zákona č.83/1991 Sb., o sdružování občanů.
Právní subjektivita: od 22.12.2004
Orgány sdružení: - Výbor - Předseda: Margita Valentová
                                          - Místopředseda: Lucie Žalmanová
                                          - Pokladník: Irena Hanušová
                                          - Zapisovatel: Milena Flajžíková
                                          - Další člen výboru: Mgr. Barbora Beharová
                             - Valná hromada: 19 členů sdružení, vč. výboru
2/ Cíle a činnosti sdružení
Cílem sdružení je zejména - sjednocení výchovného působení rodiny, školy a              
                                             dalších výchovných institucí,
                                           - pomoc škole při plnění jejího poslání,
                                           - zlepšení komunikace mezi školou a rodiči, seznamování  
                                             vedení  školy s náměty, připomínkami a  stížnostmi
                                             rodičů, podílením se na jejich řešení
                                           - přispívání škole dobrovolnou pomocí svých členů, 
                                             materiálními a finančními prostředky při zajišťování
                                             výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí.
Činnost sdružení
Pravidelně jsou organizována jednání s vedením školy a obě strany předkládají své připomínky a návrhy, které jsou následně řešeny.
- Aktivní účast - příprava dárkových balíčků na Mikulášskou nadílku                                                                                                  
                        - prodej výrobků ze školní keramické dílny na Mnichovickém 
                          kramaření.
                        - organizace akce „Sběr papíru“, výtěžek 2.630,- Kč připsán na konto
                          ROSy. Vítězná třída 2.A obdržela jako odměnu několik balení    
                          chodníkových kříd, které děti využily na škole v přírodě.
                        - zajištění zdravotnického dozoru na Školní olympiádě.
                        - proškolení žáků 2.- 9. tříd v první pomoci a  resuscitaci.
                        - s vedením školy byly projednávány kázeňské přestupky v 
                          jednotlivých třídách, stížnosti rodičů na časté suplování a na  
                          nedostatečnou výuku anglického jazyka ve třídách druhého stupně,  
                          nespokojenost rodičů s vedením kroužku informatiky apod.        
- Uvolnění finančních prostředků na - zakoupení koberců do školního klubu
                                                         - nákup vánočních  dárků do školní družiny –  
                                                           výukových pomůcek pro mimoškolní činnost.
                                                         - zakoupení „Schránky důvěry“ pro žáky.
                                                         - odměnu pro vítěze akce „Sběr papíru“
- Díky grantu, který ROSa obdržela z programu agentury „Youth“ proběhl v letních měsících v Mnichovicích mezinárodní výměnný pobyt studentů.
- V květnu 2005 byl vznesen na Město Mnichovice požadavek o zajištění bezpečnosti dětí ve frekventované ulici Ondřejovská v podobě umístění zpomalovacích prahů. Jednání o možnosti tohoto řešení vyvolalo město s příslušnými orgány až po opakované žádosti občanského sdružení ROSa Mnichovice 13.10.2005. Přestože dle Zákona 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, §77, odst.1 písm. c) je možno na silnicích II. třídy, mezi které patří i zmiňovaná silnice Ondřejovská, místní a přechodnou úpravu provádět, orgány účastnící se jednání možnost zpomalení provozu tímto způsobem zamítly. Bylo doporučeno barevné odlišení přechodů, kontrastní orámování svislého značení a případně zřízení světelné signalizace. Postupy sdružení ROSa Mnichovice ve věci bezpečnosti dětí v silničním provozu budou předmětem dalšího řešení.
- ROSa se stala partnerem projektu na zlepšení materiálního vybavení školy v oblasti počítačové techniky - „IKT centrum Mnichovice a Mukařov“, jejímž předkladatelem je Základní škola.
3/Finanční zpráva
Příjmy: v Kč
Členské příspěvky ………………  4.400,-
Sponzorské příspěvky…………. 35.800,-
Sběr papíru………………….……..2.630,-
Úroky………………………….……....675,-
Ostatní – grant…………….…….488.788,-
Příjmy celkem……………………532.293,- Kč
Výdaje: v Kč
Koberec, školní klub………… …      4.252,-
Schránka důvěry pro děti… …  … …  249,-       
Plná moc na výběr pošta… ………       25,-
Poplatky za transakce na kontu…. …   54,-                 
Chodníkové křídy- odměna za sběr….187,50
Cukrovinky- odměna za sběr………….. 63,-
Ostatní – grant……………………..493.919,-
Výdaje celkem……………… … …498.750,-
Zůstatek:
Konto:    27.621,- Kč
Hotovost: 5.922,- Kč
Finanční zprávu zpracovala:
Irena Hanušová, pokladní občanského sdružení ROSa Mnichovice
4/ Závěrečné shrnutí
Během prvního roku působení občanského sdružení ROSa Mnichovice došlo k prohloubení spolupráce rodičů a školy. Komunikace mezi oběma stranami se výrazně zlepšila, řešení problémů se díky pravidelným schůzkám urychlilo.
Rodiče a veřejnost zvýšili zájem o dění ve škole, díky ROSe je zajištěna pomoc rodičů při školních akcích.
Jako občanské sdružení máme možnost získat pro školu finanční podpory ze zdrojů, ze kterých nemůže čerpat škola sama. V letošním roce byl získán grant na projekt mezinárodního výměnného pobytu v našem městě.
Pro občanské sdružení rodičů je jednodušší komunikace jak s vedením školy, tak s vedením města než pro jednotlivce.
Nepodařilo se získat zástupce ROSy v každé třídě, čímž by bylo zajištěno zlepšení komunikace mezi rodiči a školou v jednotlivých třídách. Přes veškeré úsilí ROSy se nepodařila vyřešit dopravní situace na přilehlé frekventované komunikaci. Ve snahách o bezpečnostní úpravu bude ROSa pokračovat v následujícím roce.
                           
Výroční zprávu zpracovala :
Margita Valentová, předsedkyně občanského sdružení ROSa Mnichovice

Vydal(a): webmaster, dne 02. 12. 2005 | 2541 přečtení | Tisk

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server