* ROSa - výroční zpráva o činnosti 2005/2006                               
                Občanské sdružení ROSa Mnichovice
                   Bezručova 346, 251 64 Mnichovice
                 e-mail: rosa.mnichovice@seznam.cz
                             www.zsmnichovice.cz
_____________________________________________
    VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI, rok 2005/2006
Obsah:
1/ Charakteristika sdružení
2/ Cíle a činnosti sdružení
3/ Finanční zpráva
4/ Závěrečné shrnutí
V Mnichovicích 1.11.2006                      Zpracovala: Margita Valentová,
                                                                                            předsedkyně
                                                                                         Irena Hanušová
                                                                                              pokladník
1/ Charakteristika občanského sdružení ROSa Mnichovice:
ROSa Mnichovice je dobrovolné sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na výchově mládeže při základním školství v Mnichovicích.
Sdružení vzniklo registrací ve smyslu §6 odst.1 zákona č.83/1991 Sb., o sdružování občanů.
Právní subjektivita: od 22.12.2004
Orgány sdružení: - Výbor - Předseda: Margita Valentová
                                          - Místopředseda: Lucie Žalmanová
                                          - Pokladník: Irena Hanušová
                                          - Zapisovatel: Milena Flajžíková
                                          - Další člen výboru: Mgr. Barbora Beharová
                             - Valná hromada: 18 členů sdružení, vč. výboru (jedna členka 
                                                          ukončila činnost  k 1.2. 2006)
2/ Cíle a činnosti sdružení
Cílem sdružení je zejména - sjednocení výchovného působení rodiny, školy a              
                                             dalších výchovných institucí,
                                           - pomoc škole při plnění jejího poslání,
                                           - zlepšení komunikace mezi školou a rodiči, seznamování 
                                             vedení  školy s náměty, připomínkami a  stížnostmi
                                             rodičů, podílením se na jejich řešení
                                           - přispívání škole dobrovolnou pomocí svých členů, 
                                             materiálními a finančními prostředky při zajišťování
                                             výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí.
Činnost sdružení
Pravidelně jsou organizována jednání s vedením školy a obě strany předkládají své připomínky a návrhy, které jsou následně řešeny.
Aktivní účast - prodej použitých hraček na Mnichovickém kramaření.
                       - organizace lyžařských závodů v karnevalových maskách
                         „Hromnice 2006“, ve spolupráci se sportovním areálem Šibeniční  
                          vrch
                       - účast na přednášce o drogové problematice pro žáky II.stupně
                       - účast na přednášce „Proč změny ve školství“ pro pedagogy
                       - pomoc při organizaci taneční soutěže v hip-hopu, pořádané
                         cvičitelkou Gabrielou Jirákovou
Ostatní aktivity
                       
Bezpečnost dopravního provozu:
- ROSa opakovaně žádala vedení města zastoupené starostou Mgr. Jakubem Žvejkalem o řešení zklidnění dopravy ve městě, zvláště v ulici Ondřejovská. Po opakovaných jednáních byl městem přijat náš návrh na řešení situace v Ondřejovské ulici instalací měřící radarové tabule. Prozatím byl z výtěžku Mnichovického kramaření zakoupen jeden kus tohoto zařízení. Po opakovaných urgencích ze strany předsedkyně sdružení zajistilo město označení dvou přechodů pro chodce v Ondřejovské ulici červeno-bílou barvou.
- ROSa kontaktovala Policii ČR Dopravní inspektorát Zdiby se žádostí o zajištění hlídek policie dozorujících nad dopravní situací ve městě. Na tuto žádost bylo ze strany policie odpovězeno kladně.
Změna územního plánu města:
Výbor ROSy odsouhlasil podání námitky proti změně územního plánu města. Tato námitka byla podána dne 31.8.2006 MěÚ Mnichovice a současně byla zaslána kopie Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odbor územního a stavebního řízení.
Námitka byla zaslána z důvodu
1) Nedostatečné kapacity školských zařízení
2) Nevhodného dopravního řešení mimoúrovňového křížení železniční trati – podjezd s nájezdem přes Tyršovu ulici v těsné blízkosti mateřské školy.
Na tuto námitku nebylo dosud odpovězeno ani vedením města ani Krajským úřadem.
Mezinárodní výměna mládeže, program YOUTH:
Díky spolupráci základní školy a občanského sdružení ROSa Mnichovice se 7 žáků zúčastnilo v srpnu 2006 deseti denního pobytového tábora ve Finsku (celkem 40 účastníků z 5 zemí: Finsko, ČR, Maďarsko, Německo, Belgie)
3/Finanční zpráva
Příjmy: v Kč
Členské příspěvky ......................3.600,--
Sponzorské příspěvky ..............26.810,--
Úroky .............................................288,13
Ostatní - doplatek grantu ..........98.616,--
Příjmy celkem .........................129.314.13
Počáteční zůstatek ..................33.533,47
Celkem ..................................162.847,60
Výdaje: v Kč
Pomůcka do škol.družiny ............4.788,--
Poštovné ..........................................12,--
Poplatky na účtu .............................106,--
Ostatní - doúčtování grantu .......98.616,--
Výdaje celkem ..........................103.522,--
Konečný zůstatek:
Celkem ............................Kč 59.325,60
z toho účet .............................57.005,60
           hotovost ........................2.320,--
Finanční zprávu zpracovala:
Irena Hanušová, pokladní občanského sdružení ROSa Mnichovice
4/ Závěrečné shrnutí
Občanské sdružení ROSa Mnichovice svou prací zvyšuje zájem rodičů a veřejnosti o dění v základní škole.
Zastupuje rodiče žáků v jednání s vedením školy a města.
Finančně podporuje akce školních dětí všech věkových kategorií.
Na školní rok 2006/2007 výbor ROSy odsouhlasil uvolnění finančních prostředků, podporujících školní akce ve výši 30.000,- Kč.
Aktivní účastí členek podporuje akce pořádané pro děti.
Nepodařilo se získat zástupce ROSy v každé třídě, čímž by bylo zajištěno zlepšení komunikace mezi rodiči a školou v jednotlivých třídách.
Přes veškeré úsilí ROSy se nepodařila dořešit dopravní situace na frekventované komunikaci v blízkosti školy.
                           
                                                                                           Výroční zprávu zpracovala :
                                                                                           Margita Valentová,                    
                                                                                           předsedkyně
Mnichovice 1.11.2006

Vydal(a): webmaster, dne 03. 01. 2007 | 2193 přečtení | Tisk

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server