* Školní poradenské pracoviště - tým odborníků


 • Školní speciální pedagog - PaedDr. Renata Zemánková

Telefon: 724 860 416

E-mail: renata.zemankova@zsmnichovice.cz 

 • Výchovný poradce, školní metodik prevence - Mgr. Ladislava Kočvarová

Telefon: 777 625 232

E-mail: ladislava.kocvarova@zsmnichovice.cz

 • Školní psycholog - Bc. Dominika Podhráská

Telefon: 608 609 999

E-mail: dominika.podhraska@zsmnichovice.cz

Rozdělení  kompetencí a časové rozvrhy jednotlivých členů týmu Školního poradenského pracoviště při Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice:


Školní speciální pedagog:
PaedDr. Renata Zemánková 
Tel.: 724860416
E-mail: renata.zemankova@zsmnichovice.cz
Konzultační hodiny: dle dohody

Konzultační hodiny: 
pondělí až pátek 8.00 - 13.00 (nebo dle dohody)

 

 • depistážní činnost – vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • diagnostická činnost – realizace vyšetření
 • konzultace s pedagogy a rodiči – tvorba individuálních vzdělávacích plánů (IVP)
 • intervenční činnost – realizace speciálně pedagogické vzdělávací činnosti individuální nebo skupinové
 • prevence výukových problémů a školní neúspěšnosti
 • dlouhodobá péče o žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • individuální práce se žáky nadanými
 • logopedické poradenství a péče
 • speciálně pedagogické poradenství pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky
 • zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů
 • koordinace speciálně pedagogické péče ve škole
 • koordinace činnosti ŠPP
 • spolupráce s ostatními odborníky

 

Výchovný poradce, školní metodik prevence:
Mgr. Ladislava Kočvarová
Tel.: 777625232
E-mail: ladislava.kocvarova@zsmnichovice.cz
Konzultační hodiny dle dohody

zodpovídá za poskytování diagnosticko poradenské podpory pro kariérové rozhodování žáků (spolupráce s úřadem práce, spolupráce se středními školami v regionu, testy profesní orientace, přijímací řízení na střední školy a přihlášky)

 • spolupráce s ostatními učiteli
 • koordinuje spolupráci mezi školou a rodinou
 • konzultace pro žáky a rodiče k řešení vzdělávacích a výchovných problémů na II.st.
 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole
 • příprava a realizace Minimálního preventivního programu
 • informace o problematice drog
 • odborně a metodicky pomáhá ostatním učitelům
 • koordinuje činnost s dalšími subjekty realizujícími vzdělávání v oblasti prevence
 • spolupracuje s okresními a krajskými metodiky prevence
 • koordinuje aktivity z oblasti primární prevence – zájmové kroužky, školní klubovna, výcviky sociálních dovedností
 • spolupráce s rodinou

 

Školní psycholog:
Bc. Dominika Podhráská 
Tel.: 608 609 999
E-mail: dominika.podhraska@zsmnichovice.cz
Konzultační hodiny: 
pondělí - pátek 8:00 - 13:00 (nebo dle dohody)

·         Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 
·         Individuální práce se žáky v osobních problémech 
·         Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání 
·         Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí 
·         Krizová intervence a zpracování krize pro žáky 
·         Podpora spolupráce třídy a třídního učitele 
·         Kariérové poradenství - poradenství v oblasti volby střední školy a zjišťování studijních předpokladů
·         Pomoc při péči o integrované žáky 
·         Zjišťování sociálního klimatu ve třídě a práce s třídním kolektivem
·         Pomoc při adaptaci na nový třídní kolektiv
·         Ankety a dotazníky ve škole
·         Spolupráce v oblasti prevence sociálně patologický jevů s metodikem prevence
·         Spolupráce s dalšími odborníky v péči o žáka (Pedagogicko-psychologická poradna, speciální centra, lékaři, pracovníci sociálního odboru)


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 22. 09. 2016 | 3561 přečtení | Tisk

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server