* STANOVY       STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ                                   
                     zakládaného ve smyslu § 6, zák. č. 83/1990 Sb.         

                                                      Čl. I.
                                         Úvodní ustanovení                      

   Občanské sdružení „ROSa Mnichovice“  (dále jen „sdružení“) je dobrovolným sdružením občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na výchově mládeže při základním školství v Mnichovicích . Sdružení vzniká registrací ve smyslu § 6 odst.1 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů. Ustavující valnou hromadu svolává přípravný výbor sdružení.

·        Název sdružení  ……. „ROSa Mnichovice“

·        Sídlo sdružení ……… Základní škola TGM, Bezručova 346, 251 64 Mnichovice

                                                      Čl. II.
                                        Činnost a cíle sdružení                          

Cílem činnosti sdružení je zejména :

·        sjednocení výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí

·        pomoc škole při plnění jejího poslání

Činností sdružení, směřující k dosažení výše uvedeného cíle, je zejména :

·        seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílením se na jejich vyřizování

·        přispívání škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky sdružení při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí

                                                     Čl. III.
                                           Členství ve sdružení                           

 1. Členem sdružení se může stát každý občan České republiky, požívající způsobilosti k právním úkonům, který má zájem aktivně podílet na činnostech, směřujících k dosahování cílů sdružení, uvedených ve čl.II., a to na základě svého přistoupení za člena sdružení.
 2. Člen sdružení má právo podílet se na řízení sdružení, zejména je oprávněn účastnit se zasedání valné hromady a hlasovat na ní, nahlížet do dokladů sdružení a být informován o všech záležitostech sdružení na valné hromadě.
 3. Člen sdružení má povinnost aktivně se podílet na činnosti sdružení dle svých objektivních možností a schopností.
 4. Členství ve sdružení vzniká současným splněním těchto podmínek :
  • Podáním přihlášky výboru sdružení
  • Rozhodnutím výboru o přijetí za člena sdružení
  • Prokázanou úhradou vstupního členského poplatku

 1. Členství ve sdružení zaniká splněním alespoň jedné z těchto podmínek :

·        Písemným prohlášením o vystoupení výboru sdružení

·        Úmrtím člena sdružení

·        Vyloučením rozhodnutím valné hromady z důvodů závažného porušení členských povinností, nebo pravomocného odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin

·        Prodlevou v periodické úhradě členského příspěvku, delší než 1 měsíc od první písemné urgence výboru sdružení

      6.   Členství ve sdružení je nepřevoditelné.

                                                     Čl. IV.
                                              Orgány sdružení                    

      Orgány sdružení tvoří :

 • Valná hromada
 • Výbor
 • Předseda

                                                     Čl. V.
                                              Valná hromada

 1. Valná hromada jest vrcholným orgánem sdružení. K výhradním oprávněním valné hromady patří :

a)      Schvalování stanov a jejich změn

b)      Volba ostatních orgánů sdružení a řešení sporů mezi nimi

c)      Rozhodování o zániku sdružení

d)      Rozhodování o všech otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují stanovy, tj. mimo jiné :

·        Schvaluje účetní uzávěrky sdružení

·        Stanovuje aktuální a dílčí cíle sdružení i způsob jejich realizace

·        Způsobech majetkových vypořádání, užívání finančních prostředků sdružení

·        Vyloučení člena sdružení

·        a dalších náležitostech, které si vyhradí

 1. Valná hromada je svolávána předsedou sdružení, nebo výborem sdružení v případě, že

       tak neučiní předseda sdružení. Valná hromada je svolávána nejméně jedenkráte za rok

nebo na písemnou žádost nejméně třetiny členů sdružení. V případě, že valnou hromadu nesvolá ani předseda, ani výbor sdružení do jednoho měsíce od podání žádosti o svolání valné hromady podanou nejméně jednou třetinou členů, mohou svolat valnou hromadu tito členové sami.

      3.    Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit  všichni členové sdružení. Členové výboru

             a  předseda   sdružení   jsou   povinni   se  valné hromady zúčastnit. Valné hromady se

             mohou zúčastnit i jiné osoby, a to na základě souhlasu vlané hromady.

4.      Valná    hromada  je   usnášení   schopná ,  je-li   přítomna  nadpoloviční většina členů

       sdružení. Platí, že každý člen sdružení disponuje jedním hlasem.

                                                     Čl. VI.
                                                Výbor sdružení

1.      Výbor sdružení je pětičlenný a tvoří jej :

·        Předseda

·        Místopředseda

·        Pokladník

·        Zapisovatel výboru

·        a další člen výboru

-         členové výboru jsou voleni valnou hromadou na dobu dvou let

2.      Výbor rozhoduje o všech náležitostech sdružení, které nejsou svěřeny do působnosti

       valné hromady, a to mimo jiné :

·        Zajišťuje vedení účetnictví sdružení

·        Vede seznam členů sdružení, který je členům sdružení na vyžádání přístupný

·        Uvolňuje finanční prostředky z účtu sdružení, k němuž má podpisové právo předseda nebo místopředseda sdružení vždy spolu s jedním dalším členem výboru

3.      Výbor zasedá alespoň jedenkrát měsíčně, a to na základě svolání předsedou sdružení

     

                                                     Čl. VII.
                                              Předseda sdružení

1.      V  čele   sdružení   stojí   předseda , který  je výkonným orgánem sdružení zastupující

       sdružení  vůči třetím osobám. Předseda sdružení je odpovědný valné hromadě.

2.      Předseda   sdružení   uskutečňuje   spolu  se  členy  výboru  usnesení  valné  hromady.

             Přitom  je povinen při řízení záležitostí sdružení postupovat v souladu s ustanoveními

             právního řádu, stanov sdružení a usneseními valné hromady.

3.      Předseda  sdružení   vyřizuje    průběžné   záležitosti   sdružení   a   při řízení sdružení

      rozhoduje  o  všech  záležitostech , které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování

      valné hromady.

4.      Předseda sdružení je povinen poskytovat informace o své činnosti  na  valné  hromadě

      sdružení,  je   povinen   informovat   valnou   hromadu  o   hospodaření  sdružení  a na

      vyžádání valné hromady i o všech dalších náležitostech sdružení.

5.      V případě dočasné nedostupnosti či omezené schopnosti  vykonávat své povinnosti

       zastupuje předsedu sdružení místopředseda.

                                                     Čl. VIII.
                                     Zásady hospodaření sdružení

       1.  Prostředky sdružení tvoří :

·        Členské příspěvky a další členské platby

·        Dary

·        Výnosy z vlastní činnosti

 1. Za hospodaření s majetkem sdružení odpovídá výbor sdružení
 1. Členský roční příspěvek činí až do dalšího rozhodnutí valné hromady 200,-- Kč.
 2. Účetní (roční) uzávěrka musí být předložena ke schválení valné hromadě do každého 28. února roku následujícího po ukončení roku předchozího.
 3. Při svém hospodaření je sdružení povinno řídit se obecně závaznými právními předpisy  a těmito stanovami.

                                                     Čl. IX.
                                                Zánik sdružení

     Sdružení zaniká výhradně jedním z níže uvedených způsobů :

a)      Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady. V tomto případě rozhodne valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

b)      Pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o rozpuštění sdružení

  

  

                                                     Čl. X.
                                             Závěrečná ustanovení

1.      Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra České

       republiky, na základě návrhu, který podají k tomuto orgánu členové přípravného

       výboru sdružení.

2.      Přípravný   výbor   vede   sdružení   až  do jeho první valné hromady, kterou je povinen

      svolat do jednoho měsíce po registraci sdružení Ministerstvem vnitra České republiky.

   


Vydal(a): webmaster, dne 01. 11. 2005 | 2591 přečtení | Tisk

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server